ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

ALERT – od 1 lipca 2021 r. zmiana zasad realizacji recept

Data dodania: 01-07-21

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

W dniu dzisiejszym w życie weszły niektóre przepisy  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 r. recepty wystawiane w formie papierowej muszą być wypisywane na drukach zgodnych z obowiązującym wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia w sprawie recept.  Na nowym wzorze brak jest oznaczenia oddziału NFZ oraz zmieniło się pole z oznaczeniem osoby wystawiającej receptę z „data i podpis lekarza” na „data i podpis osoby uprawnionej”. Sformułowanie „data i podpis lekarza” pozostaje nadal na receptach Rpw.

Przy czym recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem 1 lipca 2021 r. realizuje się na zasadach dotychczasowych, tzn. recepty wystawione przed tą datą na starym wzorze, mogą zostać zrealizowane do czasu utraty ważności przez receptę. 

Należy również pamiętać, iż począwszy od dnia dzisiejszego, wszystkie recepty papierowe, również weterynaryjne, wystawione na środki odurzające i psychotropowe muszą posiadać indywidualny numer recepty (dane osoby wystawiającej receptę oraz dane numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo kodem paskowym).

Ponadto zmianie uległa również definicja sposobu dawkowania. Obecnie przez pojęcie sposobu dawkowania rozumie się informację o liczbie jednostek dawkowania i częstotliwości ich stosowania. Nie jest już więc wymagane wskazywanie okresu stosowania. W przypadku, gdy sposób dawkowania zostanie na recepcie oznaczony nieprawidłowo lub gdy w ogóle nie zostanie oznaczony, osoba wydająca lek, może wydać maksymalnie taką ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, która: 

  1. w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlega refundacji – nie jest większa od ilości zawartej w dwóch najmniejszych opakowaniach tego produktu, środka lub wyrobu, określonych w wykazie dla tego produktu, środka lub wyrobu, a w przypadku leku recepturowego maksymalnie podwójną ilość leku, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy o refundacji,
  2. w przypadku gdy ten produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nie podlega refundacji – jest nie większa niż ilość zawarta w dwóch najmniejszych opakowaniach dostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

z wyłączeniem:

  • przypadku, w którym sposób dawkowania musi być wpisany zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • produktu leczniczego, w tym leku recepturowego do stosowania zewnętrznego na skórę, w przypadku którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania,
  • wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, dla którego realizacja recepty jest możliwa, jeżeli osoba wystawiająca określiła na tej recepcie częstotliwość stosowania;

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska