ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego i ochrony interesów prawnych lekarzy.

AKTUALNOŚCI

Ostatnie podwyżki w służbie zdrowia wprowadzone zostały ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352).
13 sierpnia 2021 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r., poz. 666 z późn. zm.). Nowelizacja wprowadziła nowy...

Niemałą rewolucję w zakresie powrotu po dłuższej przerwie do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty wprowadziła ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu...

W dniu dzisiejszym w życie weszły niektóre przepisy  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 r., poz. 2424) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające

W dniu dzisiejszym w życie weszło rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zarażonym wirusem SARS-CoV-2 – o którym pisałam w poprzednim poście. Są pewne zmiany w stosunku do projektu.

W dniu 2.10.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.

Przepisy tak zwanej Tarczy Antykryzysowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) umożliwiły przedsiębiorcom (w tym lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym działalność gospodarczą), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa, skorzystanie ze wsparcia finansowego. Wspomniana seria aktów prawnych wprowadziła w tym zakresie różnego rodzaju mechanizmy (uzależnione m.in. od wysokości spadku obrotów, czy ilości zatrudnianych pracowników). Do najpopularniejszych z nich należy zaliczyć np.: (bezzwrotną) pożyczkę z PUP, świadczenia postojowe z ZUS, czy zwolnienie z opłacania składek.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29.07.2020 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt wprowadza standard według którego ma się odbywać udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada) w podstawowej  opiece zdrowotnej.

W dniu 3 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Wydanie rozporządzenia zmieniającego podyktowane było ograniczeniem lub utrudnieniem dostępu do świadczeń gwarantowanych spowodowane wprowadzeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Tarcza 4.0 umożliwiła uzyskanie świadczenia postojowego osobom, które oprócz prowadzonej działalności (np. praktyki lekarskiej) posiadają także inny tytuł do ubezpieczeń (np. umowa zlecenia, umowa o pracę). Niemniej jednak ci, którzy (wskutek zbiegu ubezpieczeń) z tytułu prowadzonej działalności opłacają tylko ubezpieczenie zdrowotne (społeczne płatne jest z innego tytułu), w dalszym ciągu nie uzyskają postojowego. 

W ramach przepisów wprowadzonych tzw. Tarczą 4.0  uchylono regulacje uzależniające umorzenie pożyczki z PUP od złożenia wniosku o jej umorzenie. Zatem osoby, które uzyskały wsparcie, nie muszą nic robić, aby pożyczka została umorzona z urzędu. PUPy automatycznie wysyłają do beneficjentów informację o umarzaniu pożyczek.

Tarcza antykryzysowa 4.0. oprócz przepisów odnoszących się do skutków ekonomicznych COVID-19 wprowadza również liczne zmiany do innych ustaw. Dużym zaskoczeniem okazało się wprowadzenie zmian do Kodeksu karnego, a w szczególności nowelizacja art. 37a k.k. Zmiana ta dotyka również osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności zaś lekarzy, zmieniając zasady odpowiedzialności karnej również w przypadkach błędów medycznych.

31 maja 2020 r. weszły w życie zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Są one wynikiem rozwiązań wprowadzonych w art. 16 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 567), na mocy których...

W dniu 21 maja 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Od 1 stycznia br. apteki są zobligowane do generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty. Jest on obowiązkowy nie tylko przy realizacji e-recepty, ale również przy realizacji recept papierowych oraz odpisów recept.
Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające niektórym przedsiębiorcom opłacanie niższych składek na ZUS. Dotyczyć będzie to tych osób, których przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (czyli w 2018 r. przychód ten nie mógł przekroczyć kwoty 63.000 zł co daje 5250 zł miesięcznie).
W dniu 24 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy dzień 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym
Czy warto kupić samochód przed zmianami prawa? Ostatnio dużo mówi się o ograniczeniu kosztów podatkowych związanych z wydatkami na samochody. Ustawodawca prawdopodobnie od 1 stycznia 2019 r. zmieni zasady rozliczania tego rodzaju wydatków. Co się zmieni?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 21 września 2018 r.  w sprawie IV SA/Wa 1411/18 wydał wyrok, którym
Prowadzenie działalności medycznej w niektórych wypadkach wymaga stosowania określonego (specjalistycznego) ubioru. Czy wydatki na jego zakup można rozliczyć w kosztach firmy? Co z garniturami, garsonkami
W związku z faktem, iż art. 15 ust. 3 w zw. art. 12 ust. 5 RODO zobowiązują administratora danych do dostarczenia osobie, której dane dotyczą, bezpłatnej pierwszej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w praktyce pojawiła się wątpliwość
Lekarze/lekarze dentyści, którzy po raz pierwszy otwierają działalność gospodarczą skorzystają z opłacania preferencyjnych składek do ZUS. Mianowicie od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują regulacje umożliwiające korzystanie nowym przedsiębiorcom z tzw. ulgi na start. Skutkuje ona 6 miesięcznym zwolnieniem z obowiązku opłacania ubezpieczenia społecznego.
Każdy lekarz lub lekarz dentysta prowadzący swój gabinet korzysta z usług pomiotów trzecich. W wielu przypadkach kontrahenci gabinetu lekarskiego w celu należytego wykonania umowy muszą posiadać dostęp do danych osobowych, którymi administruje lekarz. Mowa tu zarówno o danych osobowych pacjentów, jak i danych osobowych pracowników gabinetu lub kontrahentów lekarza będących osobami fizycznymi.
Od kliku ostatnich dni tematem numer jeden wśród lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą jest możliwość wykreślenia ich z CEIDG. Czy faktycznie jest to aż tak duże zagrożenie?Analizując możliwe konsekwencje chyba należy nieco ostudzić emocje.
Już 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) upływa termin na rozliczenie się z fiskusem za 2017 r. Co istotne każdy polski rezydent podatkowy – upraszczając: osoba mieszkająca na stałe w dany roku w Polsce – powinien rozliczyć się ze wszystkich dochodów uzyskiwanych na całym świecie.
Od 25 maja 2018 r. w Polsce bezpośrednie zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO. Rozporządzenie to wprowadza m.in. instytucję inspektora ochrony danych.
Przypominam, iż do 15 marca 2018 r. do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadów należy złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodza­jach i ilości odpadów
Od 1 stycznia 2018 r. zwiększają się wartości składek na ZUS opłacanych przez przedsiębiorców (także przez osoby prowadzące działalność w zakresie usług medycznych).
W ostatnim czasie NFZ skierował do świadczeniodawców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej komunikat, z którego wynika m.in., iż „część lekarzy udzielających świadczeń i tworzących listy aktywne w poz, celem potwierdzenia posiadania praw nabytych jako lekarza poz...
Nie otrzymałeś jeszcze swojego numeru rachunku składkowego z ZUS? Zgubiłeś swój list? Skorzystaj z wyszukiwarki ZUS.
W ostatnim czasie w mediach pojawia się mnóstwo informacji na temat obowiązku składania tzw. JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) już 1 stycznia 2018 r. Czy jednak obowiązek ten dotknie również podmioty z branży medycznej?
W dniu 1 grudnia 2017 r. w życie weszła większość przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 30 listopada 2017 r., poz. 2217).
Lekarze prowadzący swoje gabinety muszą przygotować się do zmian w zakresie gromadzenia oraz wstępnego magazynowania odpadów medycznych.
Każdy przedsiębiorca przed końcem roku powinien otrzymać indywidualny numer rachunku bankowego, na który po 1 stycznia 2018 r. będzie opłacał swoje należności do ZUS.
W dniu 29 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Od dnia 1 września 2017 r. obowiązują nowe maksymalne stawki opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej. Kształtują się one następująco.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
W dniu 16 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl