PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy była teściowa pacjenta może po jego śmierci wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy lekarskiej?

Odpowiedź z dnia: 15-08-17

Tak, była teściowa pacjenta może po jego śmierci zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej.

W dniu 5 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wprowadzająca zmiany w zakresie przepisów odnoszących się do obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta. Omawiane zmiany polegają na umożliwieniu osobom bliskim pacjenta (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) wyrażenie zgody na ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta. Jednocześnie ustawodawca wyłączył możliwość zwolnienia lekarza z tajemnicy na żądanie osoby bliskiej, jeśli jej ujawnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta, jako osobę bliską uważa się małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta. Przykładowo więc do kręgu osób bliskich pacjenta należy jego teściowa, podczas gdy rodzeństwo pacjenta do kręgu tego już nie należy (rodzeństwo to krewni w linii bocznej nie zaś w linii prostej). 

Zgodnie z art. 618§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa. Oznacza to więc, że była teściowa pacjenta może po jego śmierci zwolnić lekarza z tajemnicy lekarskiej.

Na podstawie omawianych zmian, osoba bliska pacjenta może zwolnić lekarza z zachowania tajemnicy lekarskiej również w postępowaniu cywilnym i karnym.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska