PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności gospodarczej w postaci indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, konieczne jest złożenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów, jeżeli wytwarzana ilość odpadów będzie mniejsza niż 100 kg rocznie?

Odpowiedź z dnia: 19-12-17

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa, w opisanych w pytaniu okolicznościach, wytwórca odpadów nie musi składać informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

Obowiązująca do 7 stycznia 2013r. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. odpadach (Dz.U. z 2010r. poz. 1243) nakładała obowiązek zgłaszania informacji o wytarzaniu odpadów medycznych w rozmiarach nie przekraczających 1 tony rocznie na 30 dni przed dniem rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów lub dniem zmiany tej działalności wpływającej na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów. Naruszenie tego obowiązku było zagrożone karą.

Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987) zniosła powyższy obowiązek. Pozostawiono natomiast obowiązek przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach  służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ust. 1 ustawy).

W związku z powyższym w opisanych w pytaniu okolicznościach złożenie informacji do starosty i odczekanie 30 dni na rozpoczęcie działalności nie jest już konieczne.

Odpowiedzi udzielił/a: Radca prawny Anna Zaniewska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska