PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy lekarz dentysta, który odbył staż podyplomowy, ale nie zdał jeszcze egzaminu LDEK może pracować jako higienistka stomatologiczna i np. wykonywać samodzielnie usuwanie kamienia nazębnego (skaling)?

Odpowiedź z dnia: 17-03-19

Pomimo tego, iż poruszona w pytaniu kwestia nie jest wprost uregulowana w żadnym z powszechnie obowiązujących aktów prawnych, w ocenie opiniującego lekarz dentystka, który odbył staż podyplomowy, ale nie zdał jeszcze egzaminu LDEK, może zostać zatrudniony na stanowisku higienistki stomatologicznej. Kwalifikacje takiego lekarza dentysty do wykonywania czynności zawodowych, do których wykonywania uprawniona jest higienistka stomatologiczna są de facto wyższe niż kwalifikacje osoby, która uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej.

W polskim systemie prawnym, higienistka stomatologiczna to zawód wpisany do klasyfikacji profesji w obrębie szkolnictwa zawodowego i osoby, które chcą go wykonywać, muszą odbyć dwuletnie szkolenie zakończone dyplomem szkoły policealnej lub trzyletnie studia licencjackie.

Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej został określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r., poz. 860 z późn. zm). Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia, określa się następujące zadania zawodowe, do których powinien być przygotowany absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna:

1.     Przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu.

2.     Organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii.

3.     Wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

4.     Wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

5.     Prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Z kolei zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej nabywany podczas studiów medycznych na kierunku lekarsko-dentystycznego określony został w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 345). Wskazania wymaga, iż zakres wiedzy i umiejętności zdobytych już przez absolwenta studiów lekarsko-dentystycznych jest o wiele szerszy niż w przypadku szkolenia, do którego odbycia zobowiązane są osoby chcące wykonywać zawód higienistki stomatologicznej. Wystawczy chociażby zaznaczyć, iż podczas V roku studiów student kierunku lekarsko-dentystycznego odbywa praktyczne nauczanie kliniczne w łącznym wymiarze aż 900 godzin. Nauczanie to obejmuje wszystkie główne dziedziny stomatologiczne.

Dodatkowo lekarz dentysta, o którym mowa w zadanym pytaniu ukończył również staż podyplomowy, czyli trwające 12 miesięcy kształcenie podyplomowe w zawodzie, obejmujące  pogłębianie wiedzy teoretycznej oraz praktyczną naukę udzielania świadczeń zdrowotnych, w  dziedzinie stomatologii, z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej. Ramowy program stażu, a także sposób odbywania i dokumentowania stażu, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.). Co istotne, w celu uzyskania zaliczenia stażu podyplomowego, stażysta musi zrealizować ramowy program stażu oraz złożyć wymagane kolokwia i sprawdziany, o których mowa w rozporządzeniu. Staż podyplomowy lekarza dentysty przygotowuje lekarza dentystę do samodzielnego wykonywania zawodu (oczywiście do tego lekarz dentysta musi uzyskać prawo wykonywania zawodu, do czego niezbędne jest mu również zaliczenie egzaminu LDEK). Powyższe pozwala na stwierdzenie, iż lekarz dentysta, który ukończył staż podyplomowy, ale nie zaliczył jeszcze LDEK posiada o wiele wyższe kwalifikacje i szersze umiejętności, niż osoba która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej.

Stąd też pomimo tego, iż poruszona w pytaniu kwestia nie jest wprost uregulowana w żadnym z powszechnie obowiązujących aktów prawnych, w ocenie opiniującego celowościowa wykładnia przepisów prawa, pozwala stwierdzić, że lekarz dentystka, który odbył staż podyplomowy, ale nie zdał jeszcze egzaminu LDEK, może zostać zatrudniony na stanowisku higienistki stomatologicznej. Kwalifikacje takiego lekarza dentysty do wykonywania czynności zawodowych, do których wykonywania uprawniona jest higienistka stomatologiczna są de facto wyższe niż kwalifikacje osoby, która uzyskała tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej. 

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska