PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy lekarz POZ może przepisać lek refundowany na podstawie diagnozy wynikającej z wypisu ze szpitala - informacji z leczenia szpitalnego?

Odpowiedź z dnia: 02-10-17

Tak, w okolicznościach, gdy pacjent przynosi wypis ze szpitala, na którym stwierdzono daną jednostkę chorobową, lekarz POZ ma prawo do przepisania leków ze zniżką.

Zgodnie z art. 48 ust. 7a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, osoba uprawniona z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, o której mowa w art. 46 ust. 1, w przypadku:

1) wypisania recepty w okresie pozbawienia prawa wystawiania recept, o którym mowa w ust. 5;

2) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;

3) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy ;

4) wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4.

Jak wynika z treści ww. przepisu, stosuje się go do osób uprawnionych do wystawiania recept, innych niż lekarze, felczerzy, pielęgniarki i położne ubezpieczenia społecznego, czyli w gruncie rzeczy, w przypadkach gabinetów lub podmiotów leczniczych udzielających prywatnych świadczeń zdrowotnych.

Niemniej analogiczne reguły obowiązują również świadczeniodawców ubezpieczenia społecznego. Różnica jest taka, iż ich relacje z NFZ w zakresie przepisywania leków refundowanych uregulowane zostają w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ta z kolei najczęściej zawiera zastrzeżenie, o którym mowa w § 31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z przywoływanym przepisem, umowa może zawierać zastrzeżenie, że w przypadku wystawienia recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne objęte refundacją:

1) przez osobę niebędącą osobą uprawnioną, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, lub

2) pacjentom niebędącym świadczeniobiorcami albo osobami uprawnionymi, o których mowa w art. 67 ust. 4-7 ustawy, lub

3) w przypadku braku zasadności ordynowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobu medycznego w danym wskazaniu

dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu albo Prezes Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość kwoty refundacji cen tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

Niezależnie więc od tego, czy świadczenia zdrowotne finansowane są przez NFZ, czy też udzielane są prywatnie, w dokumentacji medycznej musi zostać odzwierciedlona zasadność zaordynowania danego leku. W przypadku lekarzy POZ, którzy nie stawiają rozpoznań wymagających wizyty u specjalisty, ani nie przeprowadzają badań związanych z leczeniem u lekarza specjalisty, w prowadzonej przez nich dokumentacji medycznej, powinny znajdować się kserokopie dokumentacji medycznej wskazującej na diagnozę i wskazania do leczenia. Nie ma natomiast przepisu, który zawierałby katalog dokumentów, które uzasadniają preskrypcję danego leku z refundacją.

Jednym, ale nie jedynym dokumentem, z którego może wynikać zasadność preskrypcji leku refundowanego jest informacja od lekarza specjalisty, o której mowa w § 12 ust. 5 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Niemniej do dokumentów takich można zaliczyć również informację z leczenia szpitalnego, bądź też wyniki badań wskazujące jednoznacznie na występowanie danego schorzenia.

Tak więc w okolicznościach, gdy pacjent przynosi wypis ze szpitala (informację z leczenia szpitalnego), na którym stwierdzono daną jednostkę chorobową, lekarz POZ ma prawo do przepisania leków ze zniżką. Oczywiście przypadek każdego schorzenia, na które cierpi pacjent wymaga indywidualnego podejścia oraz analizy pod kątem wskazań medycznych do dalszego stosowania danego rodzaju leków, a także analizy, czy stan kliniczny pacjenta w dalszym ciągu wpisuje się w zakres wskazań stosowania danego leku refundowanego, wskazany w obowiązującym obwieszczeniu  Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych. Jeżeli wiedza posiadana przez lekarza POZ wystarczy do ustalenia, iż dana choroba przewlekła nie ustąpiła, jest on uprawniony do dalszego przepisywania leków z refundacją. Jeżeli natomiast ma w tym zakresie wątpliwości, powinien pacjenta skierować do poradni specjalistycznej. Lekarz POZ powinien ponadto pamiętać, aby kserokopię wypisu ze szpitala dołączyć do prowadzonej przez siebie dokumentacji medycznej pacjenta.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska