PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy lekarz POZ może przyjąć pacjenta w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia bez obecności opiekuna? Jeśli tak to czy wystarczy do tego oświadczenie tego rodzica/opiekuna w formie ustnej czy pisemnej?

Odpowiedź z dnia: 02-08-18

Osoby między 16 a 18 rokiem życia mogą same zgłosić się do lekarza POZ pod warunkiem, że jej przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na udzielenie konkretnego lub konkretnych świadczeń zdrowotnych. Zgoda taka, w związku z nieobecnością przedstawiciela ustawowego podczas wizyty powinna zostać wyrażona na piśmie.

Należy zauważyć, że w przypadku pacjenta który ukończył 16 lat, ale nie ukończył 18 roku życia, na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza oraz na zabieg operacyjny lub zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, wymagana jest zgoda zarówno takiego małoletniego pacjenta, jak i jego przedstawiciel ustawowego, co wynika z art. 17 i 18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. oraz art. 32 i 34 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – dalej u.z.l.l.d. Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, że o ile przedstawiciel ustawowy wyraził uprzednio zgodę na określone badanie lub inne określone świadczenie zdrowotne, to można tego świadczenia udzielić pod jego nieobecność. Należy jednak pamiętać, że lekarz ma obowiązek poinformowania małoletniego pacjenta oraz jego przedstawiciela ustawowego o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechaniach, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 9 u.p.p. i art. 31 u.z.l.l.d.). Wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi bez obecności przedstawiciela ustawowego powinno więc co do zasady mieć co do zasady miejsce w przypadkach zaplanowanych świadczeń.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska