PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy lekarz stażysta ma prawo pracować pod nadzorem lekarza niebędącego jego opiekunem stażu w jego gabinecie i wykonywać proste zabiegi?

Odpowiedź z dnia: 02-06-20

Co do zasady prawo nie dopuszcza takiej sytuacji, w której lekarz stażysta mógłby pracować pod nadzorem lekarza niebędącego opiekunem jego stażu. Niemniej, obecnie należy zwrócić uwagę na przepisy wprowadzone przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zatrudnienie lekarza stażysty, dodatkowo w innym podmiocie (niż podmiot, w którym lekarz odbywa staż) nie jest możliwe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Lekarz odbywający staż podyplomowy jest bowiem uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w sytuacji gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 15 ust. 3b ww. ustawy, lekarz odbywający staż podyplomowy jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30 (lekarz ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki), oraz w sytuacji gdy prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych, pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu.

W odniesieniu do lekarza stażysty wykonywanie zawodu poza miejscem odbywania stażu podyplomowego dopuszczalne jest więc tylko w zakresie prowadzenia prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem innego lekarza oraz udzielanie świadczeń w nagłych przypadkach.

Ponadto ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w art. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodano ust. 8a – 8d, w myśl których to przepisów, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz/lekarz dentysta stażysta może zostać skierowany przez: 1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo 2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1). W takich przypadkach, zadania, które zostaną przydzielone lekarzowi/lekarzowi dentyście – stażyście, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza/lekarza dentysty stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz/lekarz dentysta – stażysta.

Nie jest natomiast dopuszczalne podejmowanie się przez stażystę udzielania świadczeń zdrowotnych w innych warunkach, bez względu na formę współpracy.

Odpowiedzi udzielił/a: Radca prawny Katarzyna Bednarek

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska