PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy lekarz zeznając jako świadek w postępowaniu karnym jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej? W jakiej formie następuje zwolnienie lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej?

Odpowiedź z dnia: 10-08-17

Zgodnie z art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej, mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora.

Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Jak wynika z przywoływanego przepisu, w zakresie zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej sąd wyda postanowienie, na które lekarzowi przysługuje zażalenie.

Jednocześnie należy odesłać do przepisu art. 100 § 1 oraz 4 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie zapisami ww. przepisów postanowienia wydane na rozprawie lub posiedzeniu jawnym ogłasza się ustnie. Postanowienie albo zarządzenie wydane poza rozprawą, od którego przysługuje środek odwoławczy, doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia tego środka, a postanowienie kończące postępowanie jego stronom, chyba że byli obecni przy ogłoszeniu postanowienia albo zarządzenia. Na podstawie art. 100 § 8 k.p.k., po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia i zarządzenia należy pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie lub zarządzenie nie podlega zaskarżeniu.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska