PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy możliwe jest odebranie prawa wykonywania zawodu lekarzowi chorującemu i leczącemu się na depresję?

Odpowiedź z dnia: 12-10-20

Sam fakt zachorowania przez lekarza na depresję oraz leczenie tej choroby nie stanowi przyczyny do odebrania lekarzowi prawa wykonywania zawodu. Niemniej może stanowić podstawę do powołania przez okręgową radę lekarską komisji, celem stwierdzenia zdolności lekarza do wykonywania zawodu.

Należy zwrócić uwagę na art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym, jeżeli okręgowa rada lekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza, powołuje komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja ta wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych.

Jeżeli więc właściwa okręgowa rada lekarska poweźmie wątpliwość co do zdolności lekarza do wykonywania zawodu, np. z uwagi na jego chorobę może powołać komisję, której zadaniem będzie zbadanie lekarza.

Lekarz ma obowiązek stawienia się przed komisją, o której mowa powyżej i poddania się niezbędnym badaniom.

Okręgowa rada lekarska na podstawie orzeczenia komisji może podjąć uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności albo o ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych na okres trwania niezdolności.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż zarówno orzeczenia komisji stwierdzające niezdolność lekarza do wykonywania zawodu, jak i w następstwie uchwały zawieszające prawo wykonywania zawodu na okres trwania niezdolności są podejmowane niezwykle rzadko oraz w naprawdę trudnych przypadkach, gdy choroba lekarza ma znaczący wpływ na prawidłowe wykonywanie przez niego zawodu.

 

Uchwała komisji nie stanowi podstawy do odebrania prawa wykonywania zawodu lekarzowi.

 

 

Lekarz może utracić prawo wykonywania zawodu w wyniku orzeczenia właściwego sądu lekarskiego lub sądu karnego.

 

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska