PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy możliwe jest zatrudnienie w gabinecie stomatologicznym na stanowisku higienistki stomatologicznej, obywatela Ukrainy, który posiada w tym kraju prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, ale nie uzyskał jeszcze prawa wykonywania zawody w Polsce? Czy osoba taka, po ukończeniu kursu ORP i uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące może wykonywać wewnątrzustne zdjęcia RTG?

Odpowiedź z dnia: 26-01-18

Należy uznać, iż z przyczyn formalnoprawnych, lekarz dentysta z prawem wykonywania zawodu na Ukrainie, w opisanym stanie faktycznym nie powinien zajmować stanowiska higienistki stomatologicznej, jak również wykonywać zdjęć RTG.

Odpowiadając na zadane pytanie, należy wskazać, iż nie ma regulacji prawnych, wskazujących wprost czy lekarz stomatolog – obywatel Ukrainy z prawem wykonywania zawodu na Ukrainie uprawniony jest do wykonywania zadań higienistki stomatologicznej, czy też wykonywania zdjęć rtg wewnątrzustnych. Należy mieć na uwadze, iż osoba ta jest w trackie nostryfikacji, która polega na zbadaniu odbytego procesu kształcenia, pod kątem jego zgodności z systemem polskim. Zatem w ocenie opiniującego, do momentu zakończenia tego procesu, nie można stwierdzić, czy osoba ta posiada wykształcenie i umiejętności wymagane zgodnie z prawem polskim dla wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej oraz zdjęć rtg.

W polskim systemie prawnym higienistka stomatologiczna to zawód wpisany do klasyfikacji profesji w obrębie szkolnictwa zawodowego i osoby, które chcą go wykonywać, muszą odbyć dwuletnie szkolenie zakończone dyplomem szkoły policealnej lub trzyletnie studia licencjackie (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w prawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Dz.U.2011.151.896 - ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna). Zakres uprawnień zawodowych higienistki jest szerszy niż asystentki stomatologicznej, a rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.2012.184) określa następujące zadania zawodowe, do których powinien być przygotowany absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna:

  • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu;
  • organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
  • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
  • wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
  • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Odnośnie zaś osób uprawnionych do wykonywania zdjęć RTG, należy wskazać, iż zdjęcia te wykonywane mogą być wyłącznie przez wyspecjalizowany do tego personel. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi zdjęcia RTG mogą być wykonywane przez: technika radiologii, lekarza stomatologa (Wykaz  wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii procedur radiologicznych z zakresu radiologii –diagnostyki  obrazowej i radiologii zabiegowej -  załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej z dnia 10 listopada 2015, Dz.Urz.MZ.2015.78). Dodatkowo osoba wykonująca zdjęcia musi mieć ukończony kurs ORP. Wobec powyższego, pomoc stomatologiczna ani higienistka stomatologiczna nie mogą wykonywać zdjęć RTG w placówce medycznej.

Ponadto należy mieć na uwadze, iż zatrudnienie osoby, której kwalifikacje nie zostały jeszcze potwierdzone, na stanowisku higienistki stomatologicznej, może negatywnie wpłynąć na odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone pacjentowi, bowiem lekarz zatrudniający taką osobę będzie ponosił odpowiedzialność za błąd wobec pacjenta. Fakt nie potwierdzenia kwalifikacji wymaganych dla zawodu higienistki może stanowić argument obciążający lekarza zatrudniającego taką osobę.

Wobec powyższego, należy uznać, iż z przyczyn formalnoprawnych, lekarz stomatolog z prawem wykonywania zawodu na Ukrainie, w opisanym stanie faktycznym, nie powinien wykonywać czynności higienistki stomatologicznej, ani też zdjęć RTG.    

Odpowiedzi udzielił/a: Radca prawny Patrycja Szalkiewicz

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska