PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy NFZ może bez zgody kontrolowanego świadczeniodawcy prowadzić czynności kontrolne w swojej siedzibie?

Odpowiedź z dnia: 01-08-17

Kontrolę w swojej siedzibie NFZ może prowadzić jedynie za zgodą kontrolowanego.

Zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.) kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga, iż NFZ powinien dokonywać czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej – art. 80 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

NFZ co do zasady przeprowadza kontrole w swojej siedzibie, powołując się na zapisy § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 274, poz. 2723). Zgodnie z pierwszym z przywołanych przepisów, kontrola przeprowadzana jest w miejscu prowadzenia działalności przez świadczeniodawcę, z zastrzeżeniem § 6, w dniach i godzinach jego pracy, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli, również poza godzinami pracy i w dniach wolnych od pracy. Jak z kolei wynika z § 6 omawianego rozporządzenia, kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Należy zauważyć, iż ta ostatnia regulacja nie przewiduje konieczności uzyskiwania zgody kontrolowanego na przeprowadzenie kontroli w siedzibie NFZ.

Przepis ten jednakże jako sprzeczny z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie znajduje zastosowania zgodnie z zasadą lex superior derogat legi inferiori.

Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie przeprowadzania kontroli u świadczeniodawców znajduje dodatkowe potwierdzenie w art. 84ab ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie omawianego postanowienia, przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli świadczeniodawców dokonywanej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe oznacza, iż do kontroli prowadzonej przez NFZ zastosowanie znajdują pozostałe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym przywołane na wstępie art. 80 oraz 80a.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska