PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy pieczątka lekarska musi zawierać wskazanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty

Odpowiedź z dnia: 24-09-18

Tak. Pieczątka lekarska powinna zawierać wskazanie tytułu zawodowego w postaci „lekarz”, „lekarz dentysta” lub jego skrótu: „lek.”, „lek. dent.”.

Kwestia treści pieczątki lekarza lub lekarza dentysty nie została uregulowana w ustawie o izbach lekarskich, ani też w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Niemniej omawiając poruszony problem należy powołać się na dwa akty prawne. Jednym z nich jest uchwała nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej, drugim ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, regulująca m.in. obowiązkową treść recepty.

 

Odwołując się w pierwszej kolejności do ustawy Prawo farmaceutyczne, podkreślenia wymaga, iż zgodnie z jej art. 96a ust. 1 pkt 3, recepta musi zawierać m.in. następujące dane dotyczące osoby wystawiającej receptę lub odpis recepty: a) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę, b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy, c) identyfikator pracownika o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, d) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, e) podpis.

 

W tym miejscu warto przypomnieć, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, tytułami zawodowymi są m.in. tytuł „lekarza” oraz tytuł „lekarza dentysty”

 

Mając na uwadze, iż dane osoby wystawiającej receptę są najczęściej umieszczane w formie pieczątki, to w tym kontekście przepis ten pośrednio wskazuje, iż w treści pieczątki powinno widnieć sformułowanie „lekarz” lub „lekarz dentysta”, jako wskazanie posiadanego tytułu zawodowego. Niemniej powyższe dane mogą być zamieszczane na recepcie również w innej formie, np. poprzez ich wydruk lub ich odręczne dopisanie. Stąd też treści omawianego przepisu nie można utożsamiać z obligatoryjnością umieszczenia ww. treści w pieczątce lekarskiej.

               

Nieco inaczej kwestia ta kształtuje się na gruncie przywołanej uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej. Jak wynika z §1 ust. 1 ww. uchwały, pieczątka lekarska zawiera następujące dane:

1)imię i nazwisko,

2)tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),

3)numer prawa wykonywania zawodu,

4)posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie

Sposób w jaki został sformułowany ww. przepis, nie budzi wątpliwości, iż treści opisane w pkt 1-4 powyżej stanowią obligatoryjne elementy treści pieczątki lekarskiej. Wynika to z użycia w omawianym zapisie słowa „zawiera”, które w przeciwieństwie do sformułowania „może zawierać” wskazuje na brak dowolności w doborze wymienionych w nim elementów.

            

Dodatkowo omawiana uchwała w §1 ust. 2 zawiera również katalog fakultatywnych danych, które mogą znaleźć się na pieczątce lekarskiej. Są to: 1) tytuł i stopień naukowy, 2) umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, 3) numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej lekarza do wystawiania recept, 4) numer telefonu, 5) adres.

 

Reasumując więc, podkreślić należy, iż wskazanie tytułu zawodowego lekarza lub lekarza dentysty jest obligatoryjnym elementem pieczątki lekarskiej. Zaznaczyć trzeba bowiem, że zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy o izbach lekarskich, członkowie izby lekarskiej są obowiązani stosować się do uchwał organów izb lekarskich, a więc m.in. również  do uchwały nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. w sprawie treści pieczątki lekarskiej.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska