PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy rezydentka, która zrealizowała program specjalizacji oraz uzyskała zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego, a której umowa o pracę uległa z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu może złożyć wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego bez złożenia świadectwa pracy?

Odpowiedź z dnia: 22-08-17

Brak jest przeszkód prawnych do złożenia wniosku o przystąpienie do PES w ww. okolicznościach.

Kwestie związane z zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego oraz przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (dalej PES) uregulowane zostały w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z art. 16rb ust. 1 ww. ustawy lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1, oraz lekarz, który ma uznany dorobek na podstawie art. 16 ust. 7 albo ust. 9, może wystąpić do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES. Omawiany art.16rb zawiera również wskazanie danych, które należy wskazać we wniosku o przystąpienie do PES. Przepisy ustawowe nie zawierają  wykazu dokumentów niezbędnych do przystąpienia do ww. egzaminu. Niemniej ustawa zawiera upoważnienie dla Ministra Zdrowia do uregulowania w drodze rozporządzenia wykonawczego szczegółowego sposobu zgłaszania się i trybu dopuszczenia do PES.

Przepisy odnoszące się do szczegółowego sposobu zgłaszania się i trybu dopuszczenia do PES zawarte zostały więc w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, a konkretnie w § 22 rozporządzenia.

Na podstawie § 22 ust. 1 rozporządzenia, lekarz składa zgłoszenie do PES w formie wniosku elektronicznego, w terminie do dnia: 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada; 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia.

Zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia, lekarz przed przystąpieniem do PES po raz pierwszy w danej dziedzinie medycyny składa do podmiotów weryfikujących odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, następujące dokumenty: szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego; wypełnioną kartę szkolenia specjalizacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie elementów programu specjalizacji niepotwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego; indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych; opinię zawodową, pracę naukową lub pracę poglądową, o której mowa w §13 ust.1 pkt 9.

Ponadto w oparciu o § 22 ust. 3 omawianego rozporządzenia, lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury składa podmiotom weryfikującym odbycie szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, poza dokumentami wymienionymi w ust. 2, kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej do jednostki. Lekarz, któremu przedłużono umowę o pracę na podstawie art. 177 §3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub lekarz, który uzyskał zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 15 ust. 3, składa kopię świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę. Ostatnie zdanie ww. przepisu odnosi się do dwóch sytuacji, po pierwsze do rezydentek będących w ciąży, których umowa o pracę, jako umowa zawarta na czas określony, zostaje z mocy samego prawa przedłużona do dnia porodu. Po drugie omawiany przepis dotyczy lekarzy, którym pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, a którzy uzyskali od kierownika specjalizacji potwierdzenie odbycia szkolenia zgodnie z programem specjalizacji. Mając więc na uwadze, iż we wskazanych w pytaniu okolicznościach doszło do przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu, zgodnie z dyspozycją ww. przepisu, rezydentka będąca w ciąży ma prawo złożyć kopię świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu umowy.

Na tle powyższych rozważań w związku z brzmieniem § 15 ust. 4 rozporządzenia rodzi się jednak wątpliwość, czy złożenie ww. kopii świadectwa pracy jest ograniczone jakimkolwiek terminem.

Na podstawie wskazanego powyżej przepisu, dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, lekarz składa do dnia: 1) 31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 października - 30 listopada; 2) 31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 marca - 30 kwietnia.

 

Powyższe interpretowane jedynie w oparciu o reguły językowe mogłoby prowadzić do wniosku, że w każdym przypadku kopia świadectwa pracy musi zostać złożona w ww. terminach, które tożsame są zresztą z terminem składania wniosków o PES (czyli w przypadku sesji jesiennej do 31 lipca).

 

Zdaniem opiniującego, tego rodzaju wykładnia sprzeczna jest z celem zapisu §15 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Ministra Zdrowia, jakim miałoby być umożliwienie złożenia wniosku o PES  i przystąpienie do egzaminu osobom, które co prawda ukończyły specjalizację, ale których umowa o pracę uległa przedłużeniu z przyczyn od nich niezależnych, a związanych stricte z przepisami prawa pracy.

 

W tym zakresie zapis nakazujący złożyć wszelkie wymagane dokumenty w terminach odpowiednio do 31 lipca i do 31 grudnia nie odnosi się do sytuacji określonych w §15 ust. 3 zdanie drugie, dla których to sytuacji został w tym przepisie przewidziany wyjątek, związany ze szczególną sytuacją rezydentek będących w ciąży oraz lekarzy rezydentów, którzy nie wykorzystali do tej daty urlopu wypoczynkowego.

 

Stąd też brak jest przeszkód prawnych do złożenia wniosku o przystąpienie do PES w opisanych przez Panie okolicznościach i to niezależnie od tego kiedy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska