PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy w trakcie urlopu wypoczynkowego lekarz może dyżurować w innych szpitalach, w oparciu o umowę zlecenia?

Odpowiedź z dnia: 01-02-17

Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu, w jaki pracownik ma wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Przepisy pozostawiają zatem w tym względzie pracownikowi pełną swobodę. Nie ma także prawnych regulacji, które uniemożliwiałyby wykonywanie w tym czasie pracy na rzecz innego pracodawcy.  Z powyższego wyprowadzić zatem można wniosek, że nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego podjął się wykonywania innych obowiązków np. świadcząc pracę na rzecz innego pracodawcy np. w oparciu o umowę zlecenie czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

Należy jednak zastrzec, że z ogólnych przepisów k.p. wynika obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, co dotyczy też pośrednio czasu, w którym pracownik przebywa na urlopie. To oznacza, że nie powinien taki pracownik podejmować w czasie urlopu działalności, która byłaby sprzeczna z interesem pracodawcy. Ponadto świadczenie pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego nie może naruszać umowy zawartej z pracodawcą, który udzielił urlopu wypoczynkowego (np.zakazu konkurencji, który w takiej umowie może być zawarty).

Zgodnie z przepisem art. 152 § 1 Kodeksu Pracy (dalej jako k.p.) pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W myśl natomiast paragrafu 2 tego artykułu pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Z powyższych przepisów wynika, że jednym z podstawowych uprawnień pracownika jest prawo do corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego, przy czym w przypadku udzielania urlopu w kilku częściach jedna z nich powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (vide: art. 162 k.p.). Prawo do urlopu wypoczynkowego ma charakter osobisty, nie może być przeniesione na inną osobę, nie podlega też dziedziczeniu.

Co prawda urlop wypoczynkowy z zasady winien być przeznaczany na wypoczynek i zregenerowanie sił i zasadniczo powinien być wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie mniej jednak żaden przepis prawa pracy nie  przewiduje ograniczeń dotyczących sposobu wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu, w jaki pracownik ma wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Przepisy pozostawiają zatem w tym względzie pracownikowi pełną swobodę. Nie ma także prawnych regulacji, które uniemożliwiałyby wykonywanie w tym czasie pracy na rzecz innego pracodawcy.  Z powyższego wyprowadzić zatem można wniosek, że nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik w trakcie trwania urlopu wypoczynkowego podjął się wykonywania innych obowiązków np. świadcząc pracę na rzecz innego pracodawcy np. w oparciu o umowę zlecenie czy prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Należy jednak zastrzec, że z ogólnych przepisów k.p. wynika obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, co dotyczy też pośrednio czasu, w którym pracownik przebywa na urlopie. To oznacza, że nie powinien taki pracownik podejmować w czasie urlopu działalności, która byłaby sprzeczna z interesem pracodawcy. Ponadto świadczenie pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego nie może naruszać umowy zawartej z pracodawcą, który udzielił urlopu wypoczynkowego (np. zakazu konkurencji, który w takiej umowie może być zawarty).

 

Należy mieć także na uwadze, że istnieje realna możliwość odwołania pracownika przez pracodawcę z urlopu wypoczynkowego w razie gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Trzeba zatem zastanowić czy byłaby wtedy realna możliwość wywiązania się z obu stosunków prawnych, w tym z umowy o pracę zawartej z pracodawcą. 

Odpowiedzi udzielił/a: Radca prawny Katarzyna Bednarek

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska