PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Czy w trakcie urlopu wypoczynkowego lekarz może dyżurować w innym oddziale zatrudniającego go szpitala w oparciu o umowę zlecenia?

Odpowiedź z dnia: 01-02-17

Podczas urlopu wypoczynkowego lekarza, zatrudniający go szpital nie możne zlecić mu na podstawie umowy cywilnoprawnej do wykonania tej samej pracy, którą wykonuje on podczas zatrudnienia na umowie o pracę, nawet w sytuacji, gdy pracownik wyraża na to zgodę. Za niedopuszczalne należy również uznać wykonywanie na urlopie wypoczynkowym u tego samego pracodawcy, pracy nie związanej z codziennymi obowiązkami pracownika.

Uznać należy, że niedopuszczalna jest praca na urlopie wypoczynkowym u tego samego  pracodawcy (nawet jeśli jest to praca na podstawie umowy cywilnoprawnej nie związanej z codziennymi obowiązkami pracownika). Zastosowanie takiego rozwiązania może bowiem zostać uznane za obchodzenie przepisów dotyczących wypoczynku. W istocie bowiem pracownik zamiast przebywać na urlopie będzie pracował u swojego pracodawcy, a ponieważ zawrze umowę zlecenia otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. Innymi słowy nie przerwie pracy, będzie nadal ją świadczył, a w zamian otrzyma dodatkowe wynagrodzenie - poza wynagrodzeniem za czas urlopu otrzyma wynagrodzenie ze zlecenia. Taka umowa zlecenia mogłaby zostać uznana za nieważną jako zmierzająca do obejścia prawa.

 

Niezależnie od powyższego, świadczenie usług medycznych na innym oddziale niekoniecznie musi oznaczać wykonywanie innego rodzaju pracy niż pracownik wykonuje w ramach umowy o pracę, w związku z czym teoretycznie można byłoby zakwalifikować tą umowę zlecenia jako wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy, co biorąc pod uwagę pozostawanie na urlopie wypoczynkowym, uznać należy za sytuację niedozwoloną (mogłoby to być poczytane jako zrzeczenie się urlopu co nie jest dopuszczalne przez przepisy prawa pracy). Zawarcie jakiejkolwiek umowy, która uzasadniałaby świadczenie przez pracownika usług na rzecz pracodawcy może zostać uznane ze zmierzające do obejścia prawa.

 

Podkreślić należy, że przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 58 k.c., przewidują, że umowa mająca na celu obejścia prawa jest nieważna. Również kodeks pracy w sposób ścisły reguluje sytuacje, gdy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, przy czym powrót pracownika do pracy skutkuje koniecznością udzielenia mu urlopu w innym terminie. Wskazać również należy, że działanie pracodawcy polegające na zawarciu z pracownikiem umowy, na podstawie której będzie on wykonywał pracę w okresie urlopu wypoczynkowego może zostać uznane za naruszenie podstawowych praw pracowniczych oraz zasad prawa pracy, co w konsekwencji może skutkować odpowiedzialnością pracodawcy.

 

Podsumowując celem urlopu wypoczynkowego jest ochrona zdrowia pracownika poprzez zapewnienie mu możliwości wypoczynku. W związku z powyższym podczas urlopu wypoczynkowego pracodawca nie można zatrudnić swojego pracownika w ramach umowy zlecenia do wykonywanej tej samej pracy, którą wykonuje on podczas zatrudnienia, nawet w sytuacji, gdy pracownik wyraża na to zgodę.

Odpowiedzi udzielił/a: Radca prawny Katarzyna Bednarek

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska