ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA W GABINECIE LEKARSKIM POSIADAJĄCYM KONTRAKT Z NFZ

Data dodania: 18-10-17

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

W dniu 29 września 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przewiduje wprowadzenie do OWU nowego §10a, nakładającego na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524):

historii choroby - w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;

historii zdrowia i choroby - w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Obowiązek prowadzenia przez gabinety lekarskie historii zdrowia i choroby w formie elektronicznej wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.

 

Spod regulacji wyłączeni zostali świadczeniodawcy prowadzący POZ w formie indywidualnej praktyki.

Należy również przypomnieć, że w związku z brzmieniem art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, od 1 stycznia 2020 r. świadczeniodawcy będą zobowiązani do wystawiania e-recept, a od 1 stycznia 2021 r. również e-skierowań.

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. forma elektroniczna obowiązywać będzie również dla dokumentacji medycznej, która zostanie określona w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ww. ustawy.

Na dzień dzisiejszy rozporządzenie określające rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej nie zostało jednak jeszcze wydane, co uniemożliwia ustalenie zamkniętego katalogu dokumentacji medycznej, którą gabinety lekarskie będą musiały prowadzić w formie elektronicznej od 1 stycznia 2019 r.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska