ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

NUMER REGON NA RECEPCIE

Data dodania: 07-02-19

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Od 1 stycznia br. apteki są zobligowane do generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty. Jest on obowiązkowy nie tylko przy realizacji e-recepty, ale również przy realizacji recept papierowych oraz odpisów recept. Powyższe wiązało się z koniecznością wdrożenia w aptekach tego nowego sposobu otaksowania recept, a to z kolei wywołało liczne problemy praktyczne związane z realizacją recept nie zawierających numeru REGON podmiotu lub osoby która wystawiła receptę. Mówiąc wprost w wielu aptekach odmawiano realizacji recept nie zawierających numeru REGON. Czy w każdym przypadku taka odmowa jest zasadna? Przyjrzyjmy się temu, jak kwestia ta kształtuje się na poziomie przepisów prawa.

Zgodnie z treścią art. 96a ust. 1 pkt 2) lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, od dnia 18 kwietnia 2018 r. recepta musi zawierać m.in. dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę „pro auctore” albo receptę „pro familiae”, w tym identyfikator miejsca udzielania świadczeń:

– w przypadku recept w postaci elektronicznej - identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (czyli dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą -  kod utworzony z części kodu z systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania)

– w przypadku recept w postaci papierowej - dziewięciocyfrowy numer REGON, jeżeli dotyczy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w przypadku recept na których przepisywane są produkty lecznicze podlegające refundacji, powinny one odpowiadać wzorowi recepty określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12, czyli w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Zgodnie z treścią załącznika nr 6 i nr 7 do ww. rozporządzenia, recepta w postaci papierowej musi zawierać kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt numeru REGON osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy. Przy czym recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności "Rp" lub "Rpz", nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w ww. rozporządzeniu.

Zasadą jest więc, iż na dzień dzisiejszy recepta papierowa powinna zawierać numer REGON podmiotu lub lekarza, który ją wystawia, ale tylko wówczas jeżeli obowiązek posiadania numeru REGON dotyczy danego podmiotu (lekarza). Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż lekarze którzy nie wykonują zawodu np. z uwagi na to, iż przeszli już na emeryturę, w dalszym ciągu uprawnieni są przecież do wystawiania recept „pro auctore” i „pro familiae”, nie będąc jednocześnie już zobowiązanymi do posiadania numeru REGON. W takich sytuacjach, zgodnie z treścią przywołanych powyżej przepisów, apteki nie mają prawa odmówić realizacji recepty, na której nie widnieje nr REGON.

Dodatkowo należy również zwrócić uwagę na treść §7  ust. 5a pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie recept, zgodnie z którym, w przypadku realizacji recepty w postaci papierowej Dokument Realizacji Recepty obejmuje m.in. dane określone w art. 96a ust. 1: pkt 2 lit. d ustawy - Prawo farmaceutyczne (numer REGON) z wyjątkiem Dokumentu Realizacji Recepty dla recept „pro auctore" i „pro familiae". Powyższe oznacza, iż system powinien umożliwiać aptekom realizację ww. recept, nawet w przypadku, gdy nie zawierają one numeru REGON podmiotu wystawiającego receptę.

Warto jednak zauważyć, iż z uwagi na występujące problemy z realizacją recept niezawierających numeru REGON, Ministerstwo Zdrowia opracowało już projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept, w zakresie odnoszącym się do treści Dokumentu Realizacji Recepty. Zmiana rozporządzenia w §7 ust. 5a pkt 2 lit. a wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej.

Proponuje się, aby obowiązek umieszczania w Dokumencie Realizacji Recept numeru REGON został wyłączony dla wszystkich recept papierowych, na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji. Z uwagi na techniczny charakter zmiany, a także jej korzystny wpływ na adresatów, proponuje się, aby zawarty w projekcie przepis wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Powyższą propozycję zmiany rozporządzenia należy ocenić pozytywnie i liczyć na jej jak najszybsze wejście w życie.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska