ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W „SIECI SZPITALI”

Data dodania: 28-08-17

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

W dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt dostosowuje nowelizowane rozporządzenie do zmian wprowadzonych w systemie opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przez ustawę „o sieci szpitali”. Do tej pory nie było wiadomo, czy i w jakim zakresie, ogólne warunki umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej znajdą zastosowanie do umów zawieranych na podstawie art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej u.ś.o.z.). Wątpliwości te rozwieje wejście w życie projektowanego rozporządzenia. Przepisy OWU będą odnosić się do wszystkich umów, zarówno tych zawieranych w trybie konkursu ofert i rokowań, jak i do tych zawieranych ze świadczeniodawcami w ramach „sieci szpitali”.

Te ostatnie będą podlegały tym samym zasadom co pozostałe umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wyjątkiem w tym zakresie będzie sposób rozliczania kosztów świadczeń oraz ustalania kwoty zobowiązania. Materia ta w zakresie systemu powszechnego szpitalnego zabezpieczenia (PSZ) została bowiem uregulowana na poziomie ustawy w odmienny sposób. Powyższe oznacza, iż stosowanie niektórych przepisów OWU zostanie wyłączone w stosunku do umów zawieranych na podstawie art. 159a u.ś.o.z.

Projektowane rozporządzenie ma ponadto wprowadzić do OWU definicję ryczałtu systemu zabezpieczenia przez które będzie się rozumiało kwotę zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy określoną w umowie zawieranej w ramach systemu zabezpieczenia, z wyłączeniem objętych tą umową świadczeń opieki zdrowotnej wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy.

Omawiany projekt przewiduje ponadto, dodanie do OWU § 19a regulującego sposób obliczania należności z tytułu realizacji  świadczeń  opieki zdrowotnej przez szpital zakwalifikowany do PSZ rozliczający się na podstawie ryczałtu systemu zabezpieczenia za okres sprawozdawczy. Należność ta stanowić będzie część kwoty zobowiązania stanowiącego iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania. Okresem sprawozdawczym, jak wynika to z brzmienia rozporządzenia OWU będzie miesiąc. Tak więc, jeżeli okres rozliczeniowy wynosiłby rok przekazywanie należności będzie następować co miesiąc w wysokości 1/12 kwoty zobowiązania. W przypadku zmiany wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w trakcie okresu rozliczeniowego skutki tej zmiany uwzględnia się w rachunku za okres sprawozdawczy, w którym dokonano zmiany. Omawiana należność ma obejmować również koszty świadczeń udzielonych osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Należy również zaznaczyć, iż projekt zakłada nałożenie na świadczeniodawców obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w sposób, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, dotyczyć ma dokumentacji indywidualnej wewnętrznej i dokumentacji zbiorczej, z wyłączeniem dokumentów stanowiących elektroniczną dokumentację medyczną w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599)”. Vacatio legis tego obowiązku ma wynosić 6 miesięcy. Więcej na ten temat tutaj.

Powiązane artykuły

W dniu 11 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska