PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: Rezydentka w dniu 24.11.2020 r. przeszła na zwolnienie ZUS ZLA z powodu ciąży (będąc w 8. tygodniu ciąży). Umowa o pracę z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, zawarta na czas odbywania specjalizacji wygasa z dniem 11.12.2020 r., tj. jeszcze przed upływem trzeciego miesiąca ciąży. Rezydentce do wykorzystania pozostało 12 dni urlopu wypoczynkowego. Czy w takiej sytuacji rezydentura ww. lekarza, a tym samym umowa z podmiotem na czas jej odbywania ulegają zakończeniu z dniem 11.12.2020 r., czy jednak powinny zostać przedłużone? Jeżeli tak to do kiedy?

Odpowiedź z dnia: 03-12-20

Okres rezydentury, a tym samym umowa o praca zawarta z rezydentką z całą pewnością ulegną przedłużeniu o czas przebywania rezydentki na zwolnieniu lekarskim w okresie obowiązywania umowy o pracę, tj. o okres między 24.11.2020 r. a 11.12.2020 r. (18 dni). Kolejne kroki prawne w opisanej w pytaniu sprawie zależą od tego, czy rezydentka będzie kontynuowała zwolnienie lekarskie (co jest wysoce prawdopodobne, ale nie całkowicie pewne), czy też nie.

Zgodnie z art. 16l ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy m.in. w przypadku niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 Kodeksu pracy, a także w przypadku pobierania przez lekarza rezydenta zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym, rezydentka zaczęła korzystać ze zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA w dniu 24.11.2020 r. (a więc już tego dnia była niezdolna do pracy) i będzie z niego korzystać, aż do dnia 11.12.2020 r., czyli dnia określonego w umowie o prace jako dzień wygaśnięcia umowy o pracę. W pierwszej kolejności należy więc przedłużyć omawianą umowę o pracę o ww. okres 18 dni, czyli do 29 grudnia 2020 r. (do ilości dni wliczamy również dzień 24.11.2020 r.), gdyż już w tym dniu rezydentka była niezdolna do pracy.

Należy pamiętać, iż rezydentce przysługuje prawo do faktycznego wykonywania umowy o pracę zawartej na czas odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez cały okres trwania tego szkolenia. Oznacza to, iż w celu ukończenia szkolenia specjalizacyjnego, a co za tym idzie rozwiązania umowy o pracę, osoba odbywająca to szkolenie musi być obecna w pracy, a co za idzie zdolna do jej wykonywania przez 18 brakujących dni. Tymczasem jest wysoce prawdopodobne, iż po upływie 18 dni, o które w pierwszej kolejności zostanie przedłużona umowa o pracę, rezydentka w dalszym ciągu będzie niezdolna do pracy, a co za tym idzie konieczne będzie dalsze wydłużanie okresu trwania łączącej strony umowy o pracę. Jeżeli do dnia 29 grudnia 2020 r. upłynie już trzeci miesiąc ciąży, wówczas możliwe będzie zawarcie kolejnej umowy aż do dnia porodu. W przeciwnym razie proponuję zawrzeć kolejny aneks na kolejne 18 dni. Co więcej jeżeli do dnia porodu rezydentka nieprzerwanie będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim, tj. nie będzie mogła zrealizować brakujących 18 dni szkolenia specjalizacyjnego, to wówczas konieczne będzie wydłużenie jej umowy, aż do jej powrotu z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego + 18 dni. W trakcie tych 18 dni rezydentka będzie mogła skorzystać z urlopu wypoczynkowego jeżeli ma już zrealizowany program specjalizacji.

W opisywanym stanie faktycznym niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie ma jednakże znaczenia w kontekście przedłużenia rezydentce umowy o pracę. Ustawa nie uzależnia bowiem wydłużenia okresu szkolenia specjalizacyjnego od zrealizowania jego programu. Jeżeli natomiast po ukończeniu okresu specjalizacji, a tym samym po wygaśnięciu umowy o pracę, rezydentce pozostaną niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego konieczne będzie uiszczenie na jej rzecz ekwiwalentu za ten urlop.

Przepisy, które stosuje się do rezydentów będących obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego nie przewidują bowiem wydłużenia okresu specjalizacji o okres urlopu wypoczynkowego nabytego i niewykorzystanego z powodu nieobecności lekarza z przyczyn wskazanych w art. 16l ust. 1 (czyli m.in. z przyczyn opisanych powyżej. Przepisy przewidujące taką przyczynę wydłużenia okresu szkolenia specjalizacyjnego będą miały zastosowanie do szkoleń rozpoczynanych od 1 marca 2022 r.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska