ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

RODO A OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Data dodania: 10-08-18

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

W związku z faktem, iż art. 15 ust. 3 w zw. art. 12 ust. 5 RODO zobowiązują administratora danych do dostarczenia osobie, której dane dotyczą, bezpłatnej pierwszej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w praktyce pojawiła się wątpliwość co do tego, czy podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest do udostępniania pacjentom pierwszej kopii dokumentacji medycznej bez możliwości pobrania opłaty, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pojawiły się pierwsze interpretacje ww. przepisów, uzależniające możliwość pobrania opłaty od podstawy prawnej żądania sformułowanego przez pacjenta. Przyjmując powyższe założenie, podmiot wykonujący działalność leczniczą mógłby pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, chyba że pacjent we wniosku wyraźnie zaznaczyłby, że żąda dostępu do informacji czy jego dane przetwarzane są przez podmiot wraz z żądaniem udostępnienia kopii przetwarzanych danych w postaci kopii dokumentacji medycznej.

Ostatnio w sprawie tej wypowiedział się Zespół ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), wyjaśniając na stronie internetowej Urzędu, jak należy rozumieć i realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii danych osobowych oraz kopii dokumentacji medycznej (https://uodo.gov.pl/pl/138/440). 

W ocenie Zespołu wskazane powyżej uprawnienia stanowią dwa różne prawa służące różnym celom. Podkreślono, iż pacjent wnioskując o dostęp do dokumentacji medycznej, ma możliwość pozyskania wielu różnych informacji, których co do zasady nie jest uprawniony żądać na podstawie RODO. Do pacjenta należy wybór, z którego z ww. uprawnień skorzysta. Od wyboru tego zależy zakres informacji, którą podmiot wykonujący działalność leczniczą ma udostępnić. 

Jak słusznie wskazano na stronie UODO, podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej zapewniając pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej, nie może ingerować w jej treść. Udostępnienie natomiast odbywa się w jednej z form, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jednocześnie podkreśla się, iż udostępnienie kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie z RODO nie oznacza obowiązku udostępnienia danych w formie i treści właściwych dla udostępniania dokumentacji medycznej. Zespół wskazuje, iż realizując obowiązek wynikający z art. 15 ust. 3 RODO administrator może poprzestać na wskazaniu treści danych dotyczących pacjenta, z wyłączeniem pozostałych informacji zawartych w dokumentacji.

Za te pozostałe informacje można uznać np. dane lekarzy dokonujących wpisów w dokumentacji medycznej.

Reasumując, powyższe oznacza, iż w przypadkach, w których pacjent chce otrzymać od podmiotu wykonującego działalność leczniczą dokumentację medyczną o pełnej treści, jego wniosek należy traktować jako realizację uprawnień wynikających z ustawy i prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a co za tym idzie, za udostępnienie dokumentacji medycznej można pobrać opłatę w wysokości określonej w ww. ustawie.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska