ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W RAMACH POZ

Data dodania: 30-07-20

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 29.07.2020 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt wprowadza standard według którego ma się odbywać udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada) w podstawowej  opiece zdrowotnej.

Projekt nakłada na świadczeniodawców obowiązek opracowania i udostępnienia w miejscu wykonywania świadczeń oraz na swojej stronie internetowej informacji o zasadach udzielania teleporad. Informacje te mają określać:

-      wskazanie systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady,

-      sposób ustalenia terminu teleporady

-      sposób nawiązania kontaktu między świadczeniodawcą POZ a świadczeniobiorcą w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,

-   sposób postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu ze świadczeniobiorcą w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym świadczeniodawca POZ jest obowiązany do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu ze świadczeniobiorcą, w odstępie czasu nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady,

-   informację o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie POZ nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady.

Kolejnym obowiązkiem świadczeniodawcy zapewnienie potwierdzenia przez osobę udzielającą teleporady – przed jej udzieleniem – tożsamości pacjenta. Ma to się odbywać na podstawie danych przekazanych przez pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru. W przypadku wideoporady, potwierdzenie tożsamości miałoby nastąpić poprzez okazanie dokumentu tożsamości przez pacjenta. Ponadto potwierdzenie tożsamości pacjenta możliwe będzie również przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. przez zastosowanie bezpiecznego podpisu weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub poprzez profil zaufany ePUAP). W praktyce – w przypadku porady telefonicznej – tożsamość pacjenta można będzie potwierdzić poprzez poproszenie go o podanie jego danych zawartych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, np. nr PESEL, adres zamieszkania, etc.

Ponadto  świadczeniodawca będzie musiał zorganizować przeprowadzanie porad w sposób gwarantujący poufność, a także stosować rozwiązania techniczno-organizacyjne zapewniające transmisję dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Oczywiście obowiązek ten uzależniony jest od tego, czy u danego świadczeniodawcy dochodzi do przekazywania dokumentacji medycznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Z kolei osoba udzielająca teleporady (lekarz, pilęgniarka lub położna) na podstawie badania podmiotowego i po analizie dokumentacji medycznej będzie zobowiązania do udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, w tym ustalenia, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem lub do poinformowania pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia na miejscu w przychodni. Lekarz (pielęgniarka, położna) będą również zobowiązani do poinformowania pacjenta o: sposobie realizacji e-recepty, sposobie realizacji e-skierowania, orzeczeniu o czasowej niezdolności do pracy – w przypadku wystawienia tych dokumentów, jak również o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta, jeżeli pacjent do nie posiada.

Na dostosowanie się do wymogów projektowanego rozporządzenia świadczeniodawcy z zakresu POZ  będą mieli 90 dni od dnia wejścia rozporządzenia w życie.

Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska