PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane przez Państwa pytania.

Pytanie: W jakim terminie NFZ ma obowiązek zawiadomić świadczeniodawcę o zamiarze przeprowadzenia kontroli?

Odpowiedź z dnia: 01-08-17

NFZ powinien wszcząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Powyższy obowiązek wynika bezpośrednio z art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.). Działalność lecznicza jest działalnością gospodarczą, a więc stosowanie zapisów ww. ustawy do podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych nie budzi wątpliwości

NFZ jednakże nie przestrzega ww. terminu, wywodząc prawo do wszczęcia kontroli w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 274, poz. 2723). Z przepisu tego wynika, że podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych zawiadamia świadczeniodawcę o planowanej kontroli najpóźniej w chwili rozpoczęcia czynności kontrolnych.

Przepis ten jednakże jako sprzeczny z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie znajduje zastosowania zgodnie z zasadą lex superior derogat legi inferiori.

Stosowanie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie przeprowadzania kontroli u świadczeniodawców znajduje dodatkowe potwierdzenie w art. 84ab ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie omawianego postanowienia, przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli świadczeniodawców dokonywanej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe oznacza, iż do kontroli prowadzonej przez NFZ zastosowanie znajdują pozostałe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym przywołany na wstępie art. 79.

Odpowiedzi udzielił/a: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska