ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

WYROK WSA W WARSZAWIE – NIETERMINOWE ZŁOŻENIE ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI OPADÓW

Data dodania: 24-09-18

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 21 września 2018 r.  w sprawie IV SA/Wa 1411/18 wydał wyrok, którym uchylił decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wymierzającą lekarzowi dentyście administracyjną karę pieniężną w wysokości 500 zł za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za 2013 rok.

WSA w Warszawie przychylił się do stanowiska strony skarżącej ww. decyzję, wskazując w ustnych motywach rozstrzygnięcia, iż w przypadku postępowań wszczętych po dniu 1 czerwca 2017 r. właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany do zastosowania art. 189f §1 k.p.a. w zw. z art. 189a §1 k.p.a., tj. do zbadania, czy w sprawie nie występują przesłanki do odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu.

Należy przypomnieć, iż nowelizacja k.p.a., która weszła w życie właśnie 1 czerwca 2017 r., wprowadziła jednolite zasady wymierzania administracyjnej kary pieniężnej, udzielania ulg w jej wykonaniu, terminów przedawnienia nakładania ww. kary, jak również odstępowania od jej nałożenia. Przepisy k.p.a. dotyczące pieniężnych kar administracyjnych stosuje się w zakresie, w jakim przepisy ustaw szczególnych nie regulują ww. kwestii w sposób odmienny. Jako, iż ustawa o odpadach nie zawiera przepisów odnoszących się do ewentualnego odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej za nieterminowe złożenie zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, zastosowanie znajdzie przepis art. 189f § 1 pkt 1 k.p.a. Na jego podstawie, organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa. Należy zauważyć, iż przy spełnieniu ww. przesłanek, odstąpienie przez organ od wymierzenia kary jest obligatoryjne.

Pomimo jednoznacznego brzmienia przepisów zarówno wojewódzcy inspektorowie ochrony środowiska, jak i Główny Inspektor Ochrony Środowiska odmawiali stosowania art. 189f § 1 pkt 1 k.p.a. do administracyjnej kary pieniężnej nakładanej na podstawie art. 200 ust. 1 i 2 oraz art. 237 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za nieterminowe przekazanie marszałkowi właściwego województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2013 i 2014.

Należy mieć nadzieję, iż zapadły wyrok zmieni dotychczasową praktykę ww. organów, które będą od tej pory analizowały, czy w sprawie występują przesłanki do odstąpienia od nałożenia opisanej powyżej administracyjnej kary pieniężnej.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, iż w chwili obecnej wojewódzcy inspektorowie ochrony środowiska rozpoczęli wydawanie decyzji nakładających kary za nieterminowe złożenie zestawień za 2014 r. Stąd też w toku postępowań przed organem I instancji warto składać wnioski o odstąpienie od nałożenia ww. kary powołując się na to, iż nieterminowe złożenie zestawienia stanowiło naruszenie prawa o znikomym stopniu, a strona składając zestawienie po terminie zaprzestała naruszania prawa. W piśmie tym można się również powołać na treść wskazanego na wstępie wyroku.

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska