ZAWSZE NA BIEŻĄCO

Ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa medycznego.

ZMIANY W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Data dodania: 04-12-17

Autor: radca prawny Maria Rachwał-Frankowska

W dniu 1 grudnia 2017 r. w życie weszła większość przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 30 listopada 2017 r., poz. 2217). Nowa ustawa reguluje kompleksowo materię objętą dotychczas przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W myśl ustawy o POZ, jednym z głównych celów podstawowej opieki zdrowotnej będzie koordynacja opieki zdrowotnej sprawowanej nad pacjentem, polegająca na zintegrowanym udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie ich etapy i elementy. O postępowaniu diagnostycznym i leczniczym będzie decydował lekarz POZ, który ma być koordynatorem tzw. „ zespołu POZ” W skład tego zespołu, oprócz lekarza POZ wchodzi również pielęgniarka POZ i położna POZ.

Nowa ustawa przewiduje ponadto współpracę POZ ze specjalistyczną opieką zdrowotną, z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia oraz organami administracji publicznej, a także dyrektorami szkół. Współpraca ta może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowe zasady organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przekazywania informacji o tym procesie ma określać regulamin organizacyjny świadczeniodawcy.

Zgodnie z ustawą o POZ, świadczeniobiorca ma prawo wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ  lub położną POZ tworzących zespół POZ:

- u tego samego świadczeniodawcy

- u różnych świadczeniodawców

- będących świadczeniodawcami (udzielających świadczeń w ramach indywidualnej praktyki zawodowej).

 

Ponadto do dnia 31 grudnia 2024 r. świadczeniobiorca, dokonując wyboru, może wybrać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ nietworzących zespołu POZ. Dotychczasowe deklaracje pacjentów zachowują ważność, niemniej z dniem 31 grudnia 2024 r., ważność stracą te deklaracje, które zostały złożone do świadczeniodawców nietworzących zespołu POZ.

 

W oparciu o nowe przepisy, świadczeniobiorca ma prawo dokonać ww. wyboru  bezpłatnie nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany konieczne będzie uiszczenie opłaty w wysokości 80 zł.

 

Ustawa o POZ wprowadza ponadto nową definicję lekarza POZ. Zgodnie z nowymi zapisami, lekarz POZ to lekarz, który :

  1. posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
  2. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
  3. posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
  4. posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej (lekarz pediatra może sprawować opiekę nad świadczeniobiorcą wyłącznie do ukończenia przez tego świadczeniobiorcę 18. roku życia).

– z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę.

 

Lekarzem POZ jest ponadto lekarz:

  1. posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub
  2. posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych

– udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).

 

Przepisy ustawy dotyczące obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej wejdą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2025 r.

 

Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w ustawie o POZ uwzględniono prawa nabyte do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ  przez lekarzy, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1172).

Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelaria Radców Prawnych
Spółka partnerska

ul. Kaszubska 53/3
70-226 Szczecin

+48 91 48 46 800
+48 91 48 47 556
kancelaria@biuroradcow.pl
maria.rachwal@biuroradcow.pl

© 2017 Lubiniecki Sołtyszewski Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska